top of page

Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once we grow up.

Trong suy nghĩ thông thường, nghệ thuật hay thủ công thường bị hạn chế trong một căn phòng nghệ thuật, nơi trẻ em ngồi giữa màu vẽ, cọ, giấy và bức tranh. Tại HEI Schools Saigon Central, chúng tôi tin rằng đã đến lúc người lớn chúng ta chấp nhận rằng cách trẻ học nghệ thuật thường sẽ khó có một giới hạn cụ thể - nó có thể phát triển ở bất cứ đâu và mọi lúc (learning happens everywhere and all the time).


Nghệ thuật không chỉ nằm trong khuôn khổ về kỹ thuật sử dụng màu hoặc chất liệu: nó là sự biểu đạt (expression), khám phá (exploration) và tưởng tượng (imagination). Bằng cách ra khỏi sự hạn chế của phòng nghệ thuật truyền thống, trẻ sẽ tiếp cận sự sáng tạo của mình một cách tự nhiên và ngẫu hứng hơn. Mọi không gian trở thành cơ hội cho sự khám phá nghệ thuật - một băng ghế trở thành nơi vẽ phác thảo, một bàn ăn trở thành phòng studio, và một cuộc đi dạo trong trường HEI Schools Saigon Central trở thành một nguồn cảm hứng không giới hạn.

In our conventional understanding, the realms of art are often confined to the four walls of an art room, where children sit amidst easels, paintbrushes, and canvases. However, at HEI Schools Saigon Central, it's time to challenge this notion and embrace the idea that children's art knows no bounds—it can flourish anywhere and everywhere.


Art isn't just about technique or materials; it's about expression, exploration, and imagination. By breaking free from the confines of the traditional art room, we allow children to tap into their creativity more organically and spontaneously. Every space becomes an opportunity for artistic discovery—a park bench becomes a sketching spot, a kitchen table transforms into a studio, and a walk in the neighborhood becomes a gallery of inspiration.

Comments


bottom of page