top of page

Các cấp lớp tại HEI

13.jpg

Tiny Tots 1

Từ 16 - 18 tháng tuổi

2.jpg

Eager Explorers

3 - 4 tuổi

10.jpg

Tiny Tots 2

18 - 24 tháng tuổi

11.jpg

Lively Learners 1

4 - 5 tuổi

17.jpg

Tiny Tots 3

24 - 36 tháng tuổi

2.jpg

Pre-primary

5 - 6 tuổi

bottom of page