top of page

Ready, set, learn! Here are some important rules to follow in our classroom at HEI Saigon

Trong các lớp học truyền thống, các bạn nhỏ thường bị áp đặt các quy tắc lớp học mà không được có ý kiến ​​đóng góp hoặc hiểu tại sao có những quy tắc này. Mặc dù cách tiếp cận này có thể nhanh chóng tạo ra được sự trật tự và nề nếp trong lớp, nhưng nó cũng có thể dẫn đến những sự bức bối, hoang mang cho trẻ và cuối cùng là làm môi trường học tập trở nên kém hiệu quả về lâu dài.


Tại HEI Schools Saigon Central, việc các bạn nhỏ cùng tham gia vào việc xây dựng và cùng nhau đồng thuận với các quy tắc lớp học sẽ có nhiều lợi ích như trao quyền cho các bạn nhỏ, tạo cảm giác được lắng nghe, nuôi dưỡng tư duy phản biện, tính tự giác, giúp con trẻ hiểu được tại sao và cuối cùng là cùng nhau tạo nên một môi trường học tập tích cực và hiệu quả hơn.In traditional classrooms, students are often given class rules without being given the opportunity to contribute their opinions or understand why the rules exist. While this approach can quickly create order and discipline in the classroom, it can also lead to frustration, confusion, and ultimately an inefficient learning environment in the long run. At HEI Saigon, students participate in the development and consensus of class rules. This approach has many benefits, such as:

  • Empowering students: When students are involved in developing class rules, they feel heard and respected. This helps them develop a sense of self-autonomy and responsibility for their actions.

  • Nurturing critical thinking: When students are able to discuss and offer opinions on class rules, they are encouraged to think critically. This helps them become independent thinkers and able to make sound decisions.

  • Increasing self-discipline: When students understand the reasons behind class rules, they are more likely to follow them. This helps create a more orderly and positive learning environment.

  • Creating a positive learning environment: When students feel involved in developing class rules, they feel more connected to and responsible for their learning environment. This helps create a more positive and effective learning environment.

コメント


bottom of page